Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

SER komt met handreiking Preventiemedewerker: wat mag je verwachten?

SER komt met handreiking Preventiemedewerker

Volgens SER (De Sociaal-Economische Raad) heeft maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker in dienst. Is er wel een preventiemedewerker aanwezig, dan is de rol en positie voor veel mensen onbekend. En dat, terwijl de functie in Nederland verplicht is. Daarom heeft SER – samen met de Stichting van Arbeid – de ‘Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker’ in het leven geroepen.

Waarom een handreiking?

De SER heeft de handreiking voor preventiemedewerkers opgesteld om de preventiemedewerkers te ondersteunen in hun taken. De handreiking bevat dan ook praktische informatie, veelal rondom de volgende onderwerpen:

  • Organisatorische keuzes die rondom de functie in een organisatie moeten worden gemaakt
  • De belangrijke onderdelen van het arbobeleid
  • De samenwerking met andere spelers in en buiten het bedrijf
  • Hoe je als preventiemedewerker effectief kunt adviseren
  • Praktische aanbevelingen aan het einde van elke paragraaf

Daarnaast is de handreiking ook bruikbaar voor personen en organen die binnen het bedrijf betrokken zijn bij de keuzes rond de preventiemedewerker, zoals directieleden, een HR-afdeling of medezeggenschapsraad, zo stelt SER.

De preventiemedewerker

We hadden het al even kort benoemd: de functie ‘preventiemedewerker’, is een verplichte functie in het Nederlandse bedrijfsleven. Een preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming voor een door de werkgever aangestelde werknemer, die de werkgever in het bedrijf bijstaat op gebied van preventie en bescherming. Het doel van een preventiemedewerker is dan ook het voorkomen van ongevallen en verzuim. Werkgevers die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben, mogen de taak van preventiemedewerker zelf op zich nemen. Een preventiemedewerker mag het bedrijf ongevraagd van adviezen voorzien en werkt nauw samen met de bedrijfsarts. Wat hij of zij zoal doet? Denk aan het uitvoeren van de risico- en evaluatie-inventarisatie (RI&E), het registreren en onderzoeken van ongevallen of het verwerken van arbovragen van de medewerkers.

Dieper in op de functie

De SER gaat in de handreiking – uiteraard – dieper in op de verantwoordelijkheden van en rondom de preventiemedewerker. Zo stellen ze dat het aantal preventiemedewerkers in de organisatie – en hun beschikbare tijd – moet worden afgestemd op de aard en ernst van de arborisico’s, het aantal locaties en de bedrijfsomvang. Dat kan betekenen dat je binnen het bedrijf werkt met een centrale preventiemedewerker die zich richt op beleidsmatige taken én lokale preventiemedewerkers, die zich richten op de meer praktische arbotaken. Daarnaast moet de RI&E van de organisatie een beschrijving bevatten, waarin wordt vastgesteld hoeveel preventiemedewerkers er moeten zijn, wat de beschikbare tijd is voor de functie, over welke deskundigheid ze moeten beschikken, welke plaats ze in de organisatie krijgen en welke middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.

Het is wettelijk voorgeschreven dat een werkgever zorgdraagt voor een goede verdeling van de arboverantwoordelijkheden en –bevoegdheden. Daarom, stelt de SER, is het dan ook aan te bevelen om dit binnen het bedrijf schriftelijk vast te leggen, inclusief een overzicht van de te verrichten taken.

Meer lezen?
Bekijk de complete handreiking hier. 

Auteur: Michelle van der Molen – contentmarketeer V-Kam Education®