Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Disclaimer

Op al onze transacties en cursussen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals ook gedeponeerd bij de KVK.

Disclaimer e-mails

De informatie verzonden met dit e-mail bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mail bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. V-Kam Education BV sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending.

Any information transmitted by means of this e-mail (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) and for those authorized by the addressee(s) to read this message. Any use by party other than the addressee(s) is prohibited. The information contained in this e-mail (and any of its attachments) may be confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure and the attorney-client privilege. V-Kam Education BV rules out any and every liability resulting from any electronic transmission

Disclaimer website

Door gebruik te maken van de website www.v-kam.nl – langs welke weg of in welke vorm dan ook – stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

V-Kam Education B.V. besteedt doorlopend aandacht en zorg aan de presentatie en samenstelling van haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op www.v-kam.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op www.v-kam.nl wordt daarom regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving of het intreden van enige vorm van aansprakelijkheid worden aangebracht. Elke gebruiker vrijwaart V-Kam Education B.V. dienaangaande.
V-Kam Education B.V. bepaalt welke informatie wordt geplaatst op www.v-kam.nl en de wijze waarop deze website mag worden gebruikt.

Presentatie van informatie op www.v-kam.nl, met name wanneer deze afkomstig van of te herleiden is tot derden, houdt niet automatisch in dat de directie van V-Kam Education B.V. daarmee – volledig – instemt. Instemming van V-KAM Education B.V. kan uitsluitend blijken uit een schriftelijke verklaring namens haar statutaire directie.

Het is een bezoeker van www.v-kam.nl niet toegestaan werken van intellectueel eigendom of andere op www.v-kam.nl opgeslagen informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de directie van V-Kam Education B.V. of bronvermelding.

V-Kam Education B.V. wijst elke aansprakelijkheid van de hand en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.v-kam.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.v-kam.nl te kunnen raadplegen. V-Kam Education B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.v-kam.nl is verkregen.
V-Kam Education B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.v-kam.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jouw wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin deze zich bij plaatsing op de website feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

V-Kam Education B.V. kan cookies gebruiken voor het statistisch analyseren van de bezoeken aan www.v-kam.nl. Indien je niet wilt dat V-Kam Education B.V. cookies gebruikt, kunt je in jouw browser ‘cookies off’ instellen. Het uitzetten van cookies kan jouw gebruik van www.v-kam.nl en de diensten van V-Kam Education B.V. beperken.

Bij het plaatsen van informatie op www.v-kam.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die het intellectueel eigendomsrecht stelt aan het gebruik van teksten, illustraties of beeldmateriaal. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten, illustraties of beeldmateriaal, dan kan hij of zij contact opnemen met:

V-Kam Education B.V., Willem Jan Beens, bereikbaar onder nummer (038) 820 02 52) of schriftelijk: Postbus 66, 8280 AB Genemuiden, email: info@v-kam.nl.