Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

De informatieplicht energiebesparing: voor wie geldt dit?

Vanaf 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen voldoen aan de nieuwe eis van de informatieplicht. Uit de Nationale Energieverkenning 2017 is gebleken dat het toezicht op de energiebesparingseis niet waterdicht is. Het Energieakkoord voor duurzame groei kan op deze manier niet worden bereikt. Er is immers niet voldoende informatie beschikbaar over de bedrijven en instellingen in Nederland om hierin te kunnen handhaven. Informatieplicht maakt dit een gemakkelijker. Tegelijkertijd moedigt de informatieplicht bedrijven en instellingen aan om te starten met de energiebesparing. De lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing (per bedrijfstak) geldt als uitgangspunt.

Rapporteren van energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om engergiebesparende maatregelen te nemen: de informatieplicht. De informatieplicht geldt bij een jaarlijks energiebruik van 50.000 KWh elektriciteit of 25.000 M3 aardgas(equivalent).  Zelfopgewekte zonne- of windenergie mag niet worden afgetrokken van het jaarlijkse energieverbruik.

De maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 wordt deze Wet milieubeheer uitgebreid. Voor deze datum moeten alle bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen rapporteren. Eens in de vier jaar moet er een nieuw rapport worden ingediend. Dit is geregeld in artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Voor EED-energie audit plichtige ondernemingen moet het rapport met de getroffen energiebesparende maatregelen voor 5 december 2019 worden ingeleverd.

Bedrijven of instellingen die geen informatieplicht hebben:

  • Bedrijven of instellingen waarvna alle inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
  • Wet milieubeheer inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

E-loket RVO

Het rapport met energiebesparende maatregelen moet online worden ingeleverd op www.RVO.nl.  Hiervoor moet elk bedrijf over eHerkeningsmiddel niveau 1 beschikken. Met eHerkingsmiddel niveau 1 kun je veilig inloggen op websites van de overheid, het DigiD voor bedrijven. Let op: houd rekening met eventuele kosten en een aanschaffingsduur van vijf werkdagen. Met het eHerkenningsmiddel niveau 1 kun je inloggen op het E-loket van RVO.nl, die door middel van een stappenplan precies laat weten hoe de informatieplicht energiebesparing moet worden gerapporteerd en welke erkende maatregelen er gelden.

Dwangsom bij overtreding

Er is aan de informatieplicht voldaan wanneer een bedrijf of instelling een naar waarheid en compleet rapport heeft ingediend voor de deadline van 1 juli 2019. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of er binnen een bepaalde tijd een controle nodig is, om te bepalen of het bedrijf zich houdt aan de informatieplicht. Een bedrijf mag afwijken van de erkende maatregelen, door een alternatieve maatregel te treffen die een gelijkwaardig of beter energiebesparend effect heeft dan de erkende maatregel. Deze alternatieve maatregel moet worden omschreven in het ingediende rapport.

Houdt een bedrijf of instelling zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet, dan moet het bevoegd gezag handhavend optreden door het bedrijf bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Gemiddeld gaat dit om een bedrag van 1.000 euro per overtreding.