Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Afwegen van risico’s

Nadat de risico’s zijn vastgesteld (het Weten uit de beleidscyclus) komt het Wegen aan de orde. De gevonden risico’s moeten worden afgewogen om na te gaan in hoeverre deze risico’s bedreigend zijn voor het bedrijf, de bedrijfsprocessen en/of de medewerkers.

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over veiligheid en de Arbowet? Volg de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!

Definitie van het begrip ‘risico’

Een risico is kortweg het gevaar voor schade of verlies en samengesteld uit drie elementen: de manier waarop die schade of verlies tot stand komt, de ernst en de omvang daarvan en de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt.

Bij een risico-inschatting maakt men gebruik van een scenario waaruit een bepaald effect voortvloeit waarbij mede bepalend is de kans dat dit scenario met de te verwachten effecten optreedt.

Schade is min of meer herstelbaar, verlies is totaal. Als voorbeeld: een gebroken been betekent dan schade, dood is verlies. In materiële zin moet men denken aan verlies van middelen, onherstelbare beschadiging van apparatuur (vergelijk de total loss van een auto gebaseerd op economisch verlies).

Effect van schade

Met effect wordt bedoeld de omvang van de schade of het verlies, bijvoorbeeld: wat kost het vervangen van het apparaat, wat is de verwonding (gebroken arm, been of anderszins) die eruit voortvloeit enzovoort. Het effect bestaat dan zowel uit de materiële als de immateriële gevolgen die uit een bepaald scenario voortvloeien. Met effect wordt niet bedoeld het ‘gevaar voor’, maar het daadwerkelijk ingeschatte gevolg van een bepaald gekozen scenario. Het ‘gevaar voor’ wordt immers bepaald door de kans. Eigenlijk is er sprake van twee kansen: eerst de kans dat iets zal gebeuren en dan de kans op een bepaalde omvang van het gebeuren. Door de voorgestelde definitie wordt dit vrij ingewikkelde probleem vermeden: een scenario impliceert immers dat al van een bepaalde kans op een gebeurtenis wordt uitgegaan. Dit kan het eenvoudigst worden gedaan met de (praktijk)formule:

R = E x B x W

Waarin:

  • R = Risico
  • E = Effect
  • B = Blootstelling
  • W = Waarschijnlijkheid / Kans

In de Risico-inschatting is deze rankingsmethodiek, gebaseerd op de methode van Fine en Kinney, nader uitgewerkt.

Prioriteiten

Aan de op deze wijze verkregen evaluatie van de risico’s kunnen prioriteiten worden toegekend. Ten slotte kunnen maatregelen worden bedacht om de risico’s te reduceren of zelfs op te heffen. Dit alles kan worden vastgelegd in het plan van aanpak.

Bron: arbovakbase.nl