Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

5 vragen over de Omgevingswet

De leefomgeving is de plek waar je woont en werkt. Deze omgeving moet veilig en gezond zijn. Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling. Voor duurzame innovatie en slimme ideeën.

Veel regels zijn verouderd. Ze staan innovatie in de weg. Terwijl we over moeten naar een duurzame samenleving. Daarom gaat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet helpt bij die transitie.

5 vragen én antwoorden over de Omgevingswet.

1. Wat is de omgevingswet?

De allereerste wet over de leefomgeving is de Mijnwet. Die stamt uit 1810. Intussen zijn er heel veel wetten en regels bijgekomen. Zóveel, dat het steeds onduidelijker is wat wel en niet mag. De nieuwe Omgevingswet geeft duidelijkheid. De regels over bouwen, milieu en ruimtelijke ordering zijn eenvoudiger en gebundeld in één wet. Er is ruim 10 jaar lang over gedebatteerd.

De bruidsschat

Een aantal regels verhuist van de het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Dit wordt de Bruidsschat genoemd.

2. Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?


Het grote voordeel van de Omgevingswet is dat er meer duidelijkheid komt. Maar er zijn meer voordelen:

 • één plek voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen
 • meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers
 • snellere besluiten en lagere kosten
 • onderzoeken (zoals bodemonderzoek) zijn langer geldig
 • meer ruimte voor duurzame innovatie focus op kwaliteit van het initiatief.
 • Van ‘Nee, tenzij….’ naar ‘Ja, mits…’
 • meer ruimte voor maatwerk

3. Wat is het omgevingsplan?

Op dit moment hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Straks heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele gebied.Waar een bestemmingsplan gaat over ‘ruimtelijke ordening’ gaat het omgevingsplan over een gezonde en veilige leefomgeving. Er is daarom meer contact met inwoners en ondernemers.

In het omgevingsplan staan regels over de leefomgeving. Welke activiteiten de gemeente er toestaat. Denk aan wonen, recreatie of bedrijvigheid. Maar ook welke regels er gelden. Het omgevingsplan kan dus (negatieve) invloed hebben op jullie bedrijfsvoering. Wees voorbereid op wat er komen gaat, en welke procedures gaan gelden.

4. Welk effect heeft de omgevingswet op onze organisatie?

Het is goed om je te verdiepen in de Omgevingswet. Er verandert nogal wat. Dat kan effect hebben op jullie bedrijfsvoering of processen. Een paar voorbeelden.

Bouw- en sloopveiligheid

Bouwen gebeurt meer en meer in de drukke en bestaande omgeving. Het is daardoor lastiger om veilig en verantwoord te werken. Daarom gelden straks nieuwe regels.

Voor het aanvragen van een bouw- of sloopvergunning is bijvoorbeeld het invullen van een risicomatrix verplicht. Bij meer dan 12 punten is een veiligheidscoördinator verplicht. Net als het bouw- en sloopveiligheidsplan.

In dit plan staat welke maatregelen jullie nemen waardoor medewerkers veilig kunnen werken. Dit plan is op zich niet nieuw. Wat wél nieuw is, is dat dit gelijktijdig met de vergunningsaanvraag moet worden ingeleverd.

Uitbreidingsplannen


Heb je uitbreidingsplannen? Of ga je verhuizen? Dan doe je er goed aan deze plannen alvast te toetsen aan de nieuwe regels. Zo kun je op tijd bijsturen.

Ga bijvoorbeeld na of jullie een omgevingsvergunning nodig hebben voor een milieubelastende activiteit.

Milieubelasting

Door de nieuwe wet worden milieuregels door gemeenten voorgeschreven. In sommige gevallen zorgt dat voor strengere regels over bijvoorbeeld geur en geluid. Het is goed je daar vast in te verdiepen. Wat worden de nieuwe regels? En welk effect heeft dat op jullie processen en bedrijfsvoering? Wat moet er veranderen?

Geluid

Op dit moment geldt de Wet Geluidhinder. Onder de nieuwe Omgevingswet kijkt men naar Gluidproductieplafonds (ggp’s) Op referentiepunten rond een industrieterrein geldt een maximaal toegestaan geluid.

Veranderen je activiteiten of wil je uitbreiden? Dan toetst de beheerder van het industrieterrein of je voldoet aan de ggp’s. Is dat niet het geval? Dan bestaat de kans dat je plannen worden afgewezen. Of dat je maatregelen moet nemen.

5. Wat is het Omgevingsloket?

Het Digitaal Stelsel Omgevingwet (DSO) helpt de overheid om de Omgevingswet uit te voeren. Eén van de onderdelen van het DSO is het Omgevingsloket. Eén plek waar je snel kunt zien wat wel en niet mag op een plek.

Je kunt er:

 • vergunningen aanvragen,
 • meldingen doen en informatie geven,
 • zien welke regels er gelden op welke plek,
 • informatie vinden over de kwaliteit van de leefomgeving. Denk aan water- & luchtkwaliteit of geluidbelasting.

Kortom: de Omgevingswet kan invloed hebben op jullie bedrijfsvoering. Bereid je dus voor op wat er komen gaat.

Aan de slag!

De Omgevingswet vraagt wat van je kennis en vaardigheden. Wil je deze vergroten? Volg dan onze opleiding tot KAM-coördinator. Je leert alle normen, wet- en regelgeving toe te passen in jullie organisatie. De training ISO 14001 over Milieumanagement kan je ook helpen. 

Bronnen:
iplo.nl
aandeslagmetdeomgevingswet.nl
www.vno-ncw.nl/standpunten/omgevingswet

Dit blog is geschreven door Elisabeth van Munster

Marketing manager

Elisabeth schrijft regelmatig blogs over onderwerpen als Kwaliteit, Arbo en Milieu. Daarbij gebruikt ze de input van collega’s, trainers en de Klankbordgroep. En dat levert vaak mooie en nuttige content op!

Lees meer