Wijzigingen Arbowetgeving per 1 januari 2013

10 januari 2013

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november, 2012-0000046217, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
Inwerkingtreding: 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 24958

Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving

Met deze regeling wordt een grens vastgesteld voor het op te leggen boetebedrag, waar beneden geen waarschuwing in verband met een overtreding wordt gegeven of geen bevel tot stillegging zal worden opgelegd.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16954, tot vaststelling van de Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving.
Inwerkingtreding: 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 24963

Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012, AV/AR/2012/173372012-0000048826, tot vaststelling van de beleidsregel preventieve stillegging in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de arbeidswetten
Inwerkingtreding: 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 25533

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Met dit besluit wordt de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving ingetrokken en wordt de ‘oude' beleidsregel 33 Arbeidsomstandigheden opnieuw vastgesteld als Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. In deze Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zijn wijzigingen verwerkt die een gevolg zijn van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Daarnaast heeft een vereenvoudiging plaatsgevonden.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16953, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
Inwerkingtreding: 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 24962

Beleidsregel boeteoplegging Brzo 1999

Het niet naleven van artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet en het Brzo 1999 kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Bij overtredingen, die als overige overtredingen (OO) zijn aangegeven, zal bij eerste constatering van de overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden gegeven niet direct sprake zijn van een boeteoplegging, maar wordt eerst een waarschuwing gegeven of een eis gesteld. Bij overtredingen, die als overtreding met directe boete (ODB) zijn aangegeven, zal bij eerste constatering direct een bestuurlijke boete worden opgelegd.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2012, nr. G&VW/VW/2012/18053, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico's zware ongevallen 1999 arbeidsomstandighedenwetgeving
Inwerkingtreding: 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 26372

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

In deze beleidsregel is nader invulling gegeven aan het beleid met betrekking tot de boeteoplegging binnen de kaders die de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit stellen. De Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit worden ingetrokken.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16952 tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013
Inwerkingtreding: 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 24960

Wijziging Arbeidstijdenwet
Wet van 22 november 2012 tot wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen
Toevoeging van twee nieuwe begrippen: arbeidstijd en rusttijd.
Inwerkingtreding: 5-12-2012
Bron: Staatsblad 2012, 604

Wijziging Arboregeling en Warenwetregelingen

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, nr. G&VW/GW/2012/16185, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, de Warenwetregeling drukapparatuur, de Warenwetregeling liften en de Warenwetregeling machines in verband met de gefaseerde invoering van het stelsel van certificatie (fase 4)
Inwerkingtreding: deze regeling treedt, met uitzondering van de wijziging Warenwetregeling machines, in werking met ingang van 1 april 2013. De wijziging Warenwetregeling machines treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Bron: Staatscourant 2012, 23022

Wijziging Regeling stralingsbescherming
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2012, G&VW/GW/12/17869, tot wijziging van de Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers in verband met indexering van bedragen en de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen in verband met de aanwijzing van opleidingen
Inwerkingtreding: 5-12-2012
Bron: Staatscourant 2012, 26829

Bron: Arbozone

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over Arbowetgeving, Arbeidstijdenwetgeving en preventie? Schrijf u nu in voor de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers