Voorkom ongevallen door veilig werken

14 juli 2012

Verkeerd omgaan met machines

In veel gevallen zijn arbeidsongevallen te voorkomen door veilig(er) te werken. Het verkeerd omgaan met machines bijvoorbeeld kan leiden tot ernstige ongelukken. Ook slecht of verkeerd onderhoud vergroot het risico. In de Machinerichtlijn zijn de veiligheids- en gezondheidseisen vastgelegd waaraan machines in de Europese Unie moeten voldoen. Machines zijn er echter in honderden soorten en maten. Om voor al deze machines in detail in wetgeving vast te leggen waaraan ze moeten voldoen, is een onmogelijke opgave. De prestatie-eisen in de Machinerichtlijn zijn dan ook globaal van aard. Voor de vertaling van deze eisen in constructieve oplossingen zijn zo'n 600 Europese normen opgesteld.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij veilig werken is het niet alleen van belang dat de machines waarmee u werkt in orde zijn, maar ook dat werknemers zichzelf goed kunnen beschermen. Zo draagt u op de bouwplaats altijd een veiligheidshelm die aan de Europese norm NEN-EN 397 voldoet. Moeten ogen worden beschermd? Dan is een veiligheidsbril conform de eisen in NEN-EN 166 verplicht. Bij NEN is een handige praktijkgids Persoonlijke beschermingsmiddelen verkrijgbaar. Naast de Europese en nationale regelgeving en de Arbowet staan in de praktijkgids praktische handvatten voor de juiste keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Registreer ongevallen eenduidig

Werkgevers zijn verplicht een registratie bij te houden van de in hun bedrijf geconstateerde en gemelde arbeidsongevallen. Voor de wijze van registratie van ongevallen zijn nog geen eenduidige afspraken gemaakt. NEN stelt samen met belanghebbende partijen nu een NTA (Nederlands Technische Afspraak) op voor deze registratie. Deze NTA zal aansluiten bij Europese regelgeving. Op basis van een eenduidige registratie kunnen preventieve maatregelen worden getroffen, waardoor ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Bron: NEN

Heftruck cursus

Jaarlijks gebeuren er 1700 ongevallen met heftrucks, waarvan 200 met ernstig of blijvend letsel. Investeer in uw medewerkers en in veiligheid door het volgen van een heftruck cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers