Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Jaarplan Inspectie SZW 2020

10 januari 2020

Wat gaat het voor ons betekenen?

Ook in 2020 wil de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich weer inzetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen. Zo zijn ze onder andere van plan om meer voorlichting en handhaving in te zetten op arbozorg. Slechts een derde van de bedrijven heeft namelijk een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Handhaving wordt ingezet om bedrijven die hier niet aan voldoen, niet langer te sparen, maar direct te beboeten.

Preventieve inspecties

Zoals Marc Kuipers, Inspecteur-generaal SZW in zijn voorwoord van het jaarplan al benoemde: “We gaan anders inspecteren. Waarbij niet alleen de overtreding centraal staat, maar we ook breder kijken. Met werkgevers praten we over hun veiligheidscultuur. En met de branche over goede voorbeelden. Om zo preventie te bevorderen. Herhaling te voorkomen.” Naast de handhaving gericht op RI&E’s, is er nog een belangrijk onderwerp dat in 2020 centraal staat bij de Inspectie SZW. “De laatste jaren leidde de toename van bedrijfsongevallen ertoe dat we steeds minder ruimte hadden voor preventieve werkzaamheden. In 2018 ging zelfs driekwart van de arbocapaciteit naar ongevalsonderzoeken.” Door onder andere te investeren in de uitbreiding van inspecteurs, hoopt SZW in 2020 de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties te herstellen.

Hoger risico op arbeidsongevallen

Om de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties te herstellen wordt ingezet op verbetering van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hier volgens SZW bij. De ontwikkelingen rond veilig en gezond werken, zoals staat beschreven in het Meerjarenplan 2019-2022* blijft van groot belang. Het gaat hierbij om: een toename van de (werkende) beroepsbevolking, een groeiende economie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het tot op hogere leeftijd doorwerken. De combinatie van deze factoren kan leiden tot een toename van risico’s op (zware) ongevallen. Ook de hogere werkdruk, langere werktijden en de inzet van o.a. tijdelijk personeel leidt tot een hoger risico op arbeidsongevallen. Het aantal ongevallen is volgens SZW de afgelopen jaren hoog, net als het aantal burn-out klachten.

Risicobedrijven gevaarlijke stoffen

Volgens SZW overlijden er jaarlijks ongeveer 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in hun arbeidsverleden. “Slechts vijftien procent van de bedrijven waar sprake is van een risico op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (exclusief asbest) blijkt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen te beschikken. Daarnaast hebben vier van de vijf risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor de blootstelling van de werknemers aan gevaarlijke stoffen.” De uitbreiding van inspecteurs moet bij de ruim 400 BRZO-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen), waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan negentig procent van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders worden deelgenomen.

Aselecte steekproef & midterm review

Is er actieve arbocapaciteit beschikbaar? Dan zal er door Inspectie SZW worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract. Voor een klein aantal subsectoren met hoge risico’s en een relatief lage naleving, zal een specifiekere aanpak gelden. Daarvoor is er het programma ‘Meldingen’ –verzoeken en preventie van onveilig en ongezond werk – wat bestaat uit een interventiemix van voorlichting en handhaving, wat wordt ingezet om ervoor te zorgen dat meer bedrijven beschikken over o.a een RI&E. Ook zal er worden geëxperimenteerd met het schriftelijk opvragen van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract. Op basis van een aselecte steekproef zal worden nagegaan of de bedrijven beschikken over een volledige RI&E met plan van aanpak. In het najaar van 2020 zal de Inspectie door middel van een midterm review van de meerjarenprogrammering beoordelen of er bij de risico’s, doelen en ontwikkelingen eventuele aanpassingen nodig zijn en zo ja, wat het betekent voor de verdeling van arbeidskracht en middelen.

Bron: Jaarplan Inspectie SZW 2020

*Het Meerjarenplan van de Inspectie SZW beschrijft in hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de SZW voor de komende vier jaar, in dit geval 2019-2022.

© V-Kam Education® / Michelle van er Molen – contentmarketeerV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers