Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Handhavingsbeleid BRZO en ARIE

6 maart 2013

 

Afhankelijk van de ernst van de overtreding(en) zet de Inspectie SZW de volgende handhavingsacties in:

 • het geven van een waarschuwing: bij overtreding van een concrete bepaling;
 • het stellen van een eis tot naleving van de wet: als overtreding van een zogeheten ‘doelgerichte bepaling’ wordt geconstateerd;
 • het stilleggen van het werk: als ernstig gevaar voor personen wordt geconstateerd en verder werken of aan het werk gaan onverantwoord is;
 • het aanzeggen van een verbod om het bedrijf of een deel daarvan te exploiteren: als duidelijk onvoldoende maatregelen zijn genomen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, waardoor de bescherming van de betrokken werknemers gevaar loopt (het zogeheten exploitatieverbod, artikel 23 eerste lid Brzo 1999 of artikel 2.5h van het Arbeidsomstandighedenbesluit);
 • de inzet van bestuursdwang of een last onder dwangsom in Brzo- plichtige bedrijven: om af te dwingen dat het exploitatieverbod (zie hiervoor) wordt nageleefd of om maatregelen af te dwingen ter herstel van een overtreding;

het opmaken van een boeterapport als:

 • geen gehoor is gegeven aan het bevel tot het opheffen van een overtreding waarvoor een waarschuwing is gegeven, of een eis is gesteld
 • als sprake is van een overtreding met directe boete zoals aangegeven in de Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico’s zware ongevallen 1999 arbeidsomstandighedenwetgeving

het opmaken van een proces-verbaal als:

 • er een causaal verband bestaat tussen een opgetreden zwaar ongeval en een overtreding van het Brzo;
 • het werk is stilgelegd;
 • in (een deel van) het bedrijf wordt geëxploiteerd, terwijl dit op grond van artikel 23 eerste lid van het Brzo 1999 niet had gemogen.
Nadere uitwerking van en toelichting op deze acties vindt u in het document Handhavingsbeleid Brzo 1999 en Arie 2013.
 

Nood

De Inspectie SZW is doende om een integraal handhavingsbeleid Inspectie SZW te ontwikkelen. Doel is om in één document voor alle regelgeving waarop de Inspectie SZW toeziet het handhavingsbeleid kenbaar te maken. Op basis van algemene kaders en uitgangspunten wordt waar mogelijk een gelijksoortige handhavingsinzet gepleegd voor de diverse regelgeving. De noodzakelijke verbijzonderingen van de handhaving vanwege de verschillen in de regelgeving maken uiteraard onderdeel uit van dit integrale beleid.

Arbocatalogus

De overheid zorgt via de Arbeidsomstandighedenwet voor heldere doelvoorschriften. De wet biedt werkgevers en werknemers ruimte om zelf in te vullen hoe ze binnen hun sector aan de wet voldoen. Deze afspraken kunnen zij in een arbocatalogus vastleggen. Werkgevers en werknemers in de Brzo- en Arie-sectoren kunnen er dus voor kiezen om al of niet gezamenlijk een arbocatalogus op te stellen

Hierin kunnen zij (voor zover van toepassing) invullen hoe ze aan de volgende wettelijke bepalingen ten aanzien van de veiligheid voldoen:

 • artikel 6 van de Arbowet;
 • artikel 5 van het Brzo 1999;
 • Arie-bepalingen uit hoofdstuk 2 afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bijbehorende regelingen.

Bron:inspectieszw

Meer weten over Arbo en veiligheid?

Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding of preventiemedewerker opleiding.


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers