Een volledige RI&E?

17 augustus 2012

Praktijkvoorbeeld in de breedte

Voor een nieuw kantoor moet een RI&E worden gemaakt. De medewerkers zijn tevreden met de nieuwe werkruimte en de bedrijfsleiding leeft in de veronderstelling dat men voor een prima werkomgeving heeft gezorgd. Totdat het rapport binnenkomt en daarin onderstaande beoordeling van de werkomgeving te lezen valt:

 • inspectie printers e.d. niet conform NEN 3140
 • prullenbakken niet vlamdovend
 • register gevaarlijke stoffen ontbreekt
 • blootstelling gevaarlijke stoffen niet beoordeeld
 • daglichtwering laat licht door
 • afschermhoek van armaturen onvoldoende
 • vervolgonderzoek PSA nodig (115 vragen)
 • geen kolfruimte voor zwangeren
 • onduidelijk of ventilatie voldoende is
 • mogelijk geluidhinder door collega
 • luminantieverhoudingen te groot
 • onduidelijk of luchtvochtigheid op orde is
 • onduidelijk of er asbest in het gebouw is
 • stoelen onvoldoende instelbaar voor zeer kleine medewerkers
 • sommigen vinden het warm
 • clean desk policy onvoldoende effectief
 • soms meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk
 • kijkafstand naar document anders dan naar scherm

Vakinhoudelijk kloppen al deze opmerkingen. De vraag is echter gerechtvaardigd wat de zin is van een dergelijk overzicht aan 'tekortkomingen'.

Praktijkvoorbeeld in de diepte

In een metaalverwerkend bedrijf met zes medewerkers wordt veel lawaai geproduceerd. Geluidbronnen zijn onder meer slijpen, boren, lassen. De vraag is of het bij de RI&E vereist is om geluidsmetingen bij alle geluidbronnen uit te voeren en geluidsmetingen te doen bij de medewerkers. Een dergelijk geluidsonderzoek blijkt namelijk 3.000 euro te kosten. En dan hebben we het nog niet over de vraag of metingen naar lasrook (kosten 2.000 euro) ook vereist zijn voor de RI&E.

Wat is een volledige RI&E?

Als je de omschrijving in de Arbowetgeving leest, is er wettelijk gezien geen ondergrens aan gedetailleerdheid van de registratie voor de RI&E. Dus ook aanvaardbare risico's moeten worden beschreven. Ook is wettelijk voorgeschreven dat in de RI&E wordt opgenomen welke maatregelen al genomen zijn om de risico's te beheersen. Bovendien is voor een aantal onderwerpen in de wetgeving opgenomen dat een verdiepende beoordeling moet worden uitgevoerd. Dit betreft:
 • beeldschermwerk
 • geluid
 • trillingen
 • explosieveiligheid
 • gevaarlijke stoffen
 • lichamelijke belasting
 • kunstmatige optische straling
 • machineveiligheid
 • biologische agentia
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • bijzondere groepen
 • voorkoming risico's zware ongevallen

Hoe volledig is een zelfgemaakte RI&E?

De laatste jaren is het zeer gebruikelijk dat RI&E's worden gemaakt met een branchespecifieke methode zoals op de site www.rie.nl zijn te vinden. De meeste van die methodes hebben de goedkeuring van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en van de werkgevers- en werknemersverenigingen.

Blijkbaar voldoen die methodes aan de algemene verwachtingen wat betreft volledigheid en ook aan de wettelijke eisen. Door die methodes te bekijken valt op:

 • als vervolgonderzoeken nodig zijn worden ze opgenomen in het Plan van Aanpak
 • er wordt vooral gekeken naar ernstige situaties die ziekte tof erger ot gevolg kunnen hebben
 • er wordt niet gekeken naar niet-optimale omstandigheden (bijv. of kleurcontrasten niet optimaal zijn),
 • er wordt niet genoteerd welke maatregelen al zijn getroffen om de risico's te beheersen.

Hoe uitgebreid moet een RI&E zijn?

Uit de analyse van de branchespecifieke RI&E-methodes is duidelijk geworden wat tegenwoordig algemeen verwacht wordt wat betreft de volledigheid van de RI&E:
 • aandacht voor ALLE belangrijke risico's
 • van elk risico moet de ernst worden beoordeeld
 • aanvaardbare risico's hoeven niet opgenomen te worden in het rapport
 • aanvaardbaar om te volstaan met de knelpunten, de ernst daarvan en de te treffen maatregelen
 • speciale aandacht voor bijzondere groepen (m.n. jeugdigen, zwangeren en gehandicapten)
 • de beoordeling mag globaal zijn
 • verdiepende onderzoeken mogen in het Plan van Aanpak komen.

Bovendien geldt voor verdiepende onderzoeken dat er een duidelijk trend is om de nauwgezetheid daarvan te beperken, vooral door in principe te volstaan met expertsystemen die zo mogelijk door leken kunnen worden ingevuld. Op die manier kunnen dure metingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
Het bekendste voorbeeld hiervan is Stoffenmanager (www.stoffenmanager.nl) voor de beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Andere voorbeelden zijn diverse methodes die voor de metaalbranche zijn ontwikkeld (zie www.5xbeter.nl).

Bron: Werkenveiligheid.nl/Paul Beumer

Cursus preventiemedewerker

Meer weten over de RI&E en de praktische uitvoering? Volg de preventiemedewerker cursus van V-Kam Education.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers