Certificatie en naleving wet- en regelgeving

7 januari 2013

Certificatieproces en rolverdeling

Certificatie is geen toets op de naleving van wet- en regelgeving, maar een toets van het managementsysteem. Tijdens het certificatieproces beoordeelt de CI of het managementsysteem aan de ISO 14001- of de OHSAS 18001-norm voldoet. Dus of een organisatie kan aantonen dat het voorzieningen heeft getroffen waarmee de wet- en regelgeving kan worden nageleefd. Een certificaat is drie jaar geldig. Met het afgeven van een certificaat verwacht de CI dat de gecertificeerde organisatie in deze periode blijft voldoen aan de norm. De CI toetst dit in die periode steekproefsgewijs.

Het bevoegd gezag voert controles uit om te kunnen beoordelen of het bedrijf daadwerkelijk voldoet aan de geldende wetten en regels. Zij kan hierbij gebruikmaken van de informatie die het gecertificeerde managementsysteem genereert, bijvoorbeeld de identificatie en evaluatie van risico's, het overzicht met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, monitoringinformatie enzovoort.

Afwijkingen

Het kan voorkomen dat een bedrijf een certificaat heeft, maar niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Als het managementsysteem goed functioneert, zouden dergelijke afwijkingen door het bedrijf zelf moeten worden geconstateerd. Het kan ook gebeuren dat het bevoegd gezag de afwijking constateert en vervolgens handhavend optreedt. Ook de CI kan een afwijking van de wet- en regelgeving constateren. De CI controleert of de afwijking binnen de gestelde termijn wordt opgelost.

Het is in het belang van alle partijen dat de oorzaak van de afwijking boven water komt, zodat herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. In alle gevallen moet het bedrijf aangeven op welke manier de afwijking is opgelost en indien noodzakelijk welke verbeteringen in het managementsysteem worden aangebracht.

Wat is de waarde van een certificaat?

De toegevoegde waarde van een gecertificeerd managementsysteem is dat een bedrijf op deze manier aantoont dat het een werkende systematiek heeft om de naleving van wet- en regelgeving te borgen. Een goed functionerend managementsysteem brengt afwijkingen naar boven, waardoor het bedrijf zelf verbeteringen kan aanbrengen. Door het certificatieproces worden in het managementsysteem verbeteringen aangebracht die tot een hoger niveau van naleving leiden.

Bron: SCCM

KAM opleiding

Wilt u meer weten over certificeren en managementsystemen? Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers